Background

PRASA ARTICLE – XHOSA

XHOSA TRANSLATION

A: INTSHAYELELO

1. URob Menzies ugxile kakhulu kumabango okwenzakala komntu, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho kumabango eMetro Rail/Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA).

 2. Sisebenza ngokungaphumeleli, akukho ntlawulo.

 B: AMABANGO ENXULUMENE NEZENZAKALO ZOQEQESHO

 1. Ngokubanzi, abantu ababandakanyekayo kwizehlo ezinxulumene noololiwe bangenza ibango kwi-Arhente yaBakhweli bakaLoliwe yaseMzantsi Afrika (PRASA), nangona kunjalo, amabango achasene ne-PRASA kufuneka enziwe lingadlulanga ixesha elimiselweyo.

 C: IXESHA LOKUMISELWA

 1. I-PRASA ifuna ukuba amabango axelwe kwisithuba seenyanga ezintandathu (6) ukusuka kumhla wesiganeko esenzeke ngokweSaziso seNjongo yokuTyalwa kweeMgqaliselo zoMthetho.

 2. Ukuba isaziso esikhankanyiweyo asihanjiswanga kwi-PRASA kwisithuba seenyanga ezintandathu (6) umntu usenokwenza isicelo soxolelo ukuze azivumele ukuba akwazi ukufaka ibango lakhe ngokuchasene ne-PRASA, kodwa phantsi kweemeko ezithile.

 3. Umsila wengwe kufuneka uhanjiswe kwisithuba seminyaka emithathu (3) ukususela kumhla wesiganeko.

 D: ISIKHOKELO MALUNGA NENKCUKACHA EKUFUNEKA UNIKEZELWE IGQWETHA.

 1. Ngokwenyani, xa udibana nommeli kububulumko ukuba umxhasi onokuthi unikezele ngolwazi olulandelayo, amaxwebhu kunye / okanye ubungqina bokuba igqwetha livavanye ngokufanelekileyo ukufaneleka kwebango:

 1.1 Umhla wesiganeko;

 1.2 Ixesha lesehlo;

 1.3 Senzeke kwesiphi isikhululo sikaloliwe eso siganeko;

 1.4 Ngowuphi umgca kaloliwe/umzila kaloliwe esenzeke kuwo;

 1.5 Inombolo kaloliwe;

 1.6 Kuya kufuneka uveze ubungqina bokuba ubungumkhweli ohlawula intlawulo kuloliwe ngexesha lesehlo o.k.t kufuneka uvelise itikiti lakho likaloliwe obunobungqina bokuba ubungumkhweli ngexesha lesehlo.

 1.7 Iinkcukacha zamaNgqina abone isiganeko kunye naluphi na uhlobo lobungqina befoto okanye bevidiyo apho bukhoyo.

 1.8 Igama le(s)sibhedlele kunye/okanye oogqirha ofumene kubo unyango;  kwaye

 1.9 Iinkcukacha zengqesho.

 E: UNGALIFAKA NINI IBANGO KU-PRASA?

 1. Nabani na ochatshazelwa ziziganeko eziwela phakathi kwezi ndidi unakho ukufumana ibango lembuyekezo ku-PRASA:

 1.1 Abantu abatshayiswa ngoololiwe;

 1.2 Abantu abakhutshelwa ngaphandle koololiwe ngenxa yokungabikho kwamanyathelo okhuseleko;  kwaye

 1.3 Ungquzulwano lukaloliwe.

 F: IMIZEKELO YAMATYALA XA I-PRASA IYA KUFUMANEKA UXANDUVA:

 1 Xa umntu etyhalwa eqongeni lesitishi;

 2 Xa umntu esiwa eqongeni lesikhululo kungekho mpazamo yakhe;

 3 Xa umntu ekhutshelwa ngaphandle kukaloliwe, nokuba uloliwe emile okanye eshukuma;

 4 Xa umntu esiwa kuloliwe, nokuba uloliwe emile okanye eshukuma;

 5 Xa umntu ekhwela okanye esehla kuloliwe;

 6 Xa umntu wonzakele kwinqanaba lokunqumla;

 7 Xa umntu wonzakele ngenxa yomlilo umz.  Ikhareji iyatsha ngenxa yokunqongophala kwesondlo kwicala le-PRASA;

  Abantu abasi-8 banokufaka ibango lembuyekezo xa i-PRASA isilela ekuqinisekiseni ukusebenza ngendlela eyiyo kweengcango zikaloliwe (i-PRASA kufuneka iqinisekise ukuba iingcango zikaloliwe zivaliwe ngelixa uloliwe esahamba);

  Kufuneka kubekho umahluko phakathi kokusilela kwe-PRASA ekuqinisekiseni ukuba iingcango zikaloliwe zivaliwe xa kuthelekiswa nabakhweli ababambe iingcango zikaloliwe zivuliwe ngelixa uloliwe esahamba;

 9 Xa abantu bezenzakalisa ngenxa yokunqongophala kokugcinwa koololiwe, izakhiwo namaqonga ezikhululo;

 10 Xa abantu bonzakele ngenxa yelitye/ilitye elaphoswa ngefestile yenqwelwana eqhekekileyo;

  Kufuneka kutsalwe umahluko xa iliwa likwazi ukubetha umkhweli xa iifestile zingagcinwanga yi-PRASA xa abakhweli bethatha isigqibo sokugcina iifestile zikaloliwe zivuliwe;  kwaye

 11 Abantu abaxhomekeke kumondli osweleke ngenxa yengozi kaloliwe, bangakwazi ukufaka ibango lelahleko yenkxaso.

 12 Oku sele kukhankanyiwe ngasentla sisisikhokelo nje sokuba ngubani oya kufaneleka ukufumana ibango okanye hayi.

 13 Kububulumko ukuqhuba iimeko ezithile ezingqonge isiganeko ugqithise igqwetha ukuze liqinisekise ukuba uyafaneleka na okanye hayi.

 G: YIYIPHI Imbuyekezo ENOKUBANGWA NGESIKHULULO OKANYE OKUNXULUMENE NOKWENZAKALA?

 1. Iindleko zesibhedlele kunye neendleko zonyango ezidlulileyo, iindleko zexesha elizayo kunye neendleko zonyango, umonakalo jikelele, ilahleko yangaphambili yemivuzo kunye nelahleko yexesha elizayo yomvuzo / ilahleko yekhono lokufumana umvuzo.